Statut

Celem Fundacji jest:

1. Niesienie pomocy osobom po urazach neurologicznych i w trakcie rehabilitacji neurologicznej;

2. Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. O działalności leczniczej (dz. U. Z 2016 r. Poz. 1638);

3. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

4. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

5. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

6. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

7. Promocji i organizacji wolontariatu;

8. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

9. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

10. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

11. Działalności charytatywnej;

12. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Skip to content